Het zou niet samengevat moeten worden met de oranje resultaten. Dit is niet een goed voorbeeld van de vertaling hierboven. tests be carried out on vehicles in production. mechanism to handle complaints, and if the. Het komt niet overeen met mijn zoekopdracht. any of the conditions to the Underwriting Agreement (except to the extent waived by the Global Coordinator (acting on behalf of the Underwrite, aan één van de voorwaarden van de Underwritingovereenkomst (behalve voor zover eraan wordt verzaakt door de Global Coordinator (handelend in naam van de Underwriters)), An application for a residence permit on regular grounds can be lodged if the criterion of entry within three mo. Gebruik DeepL Translator om direct teksten en documenten te vertalen. with an action and/or decision of the ‘ZVK’ or of a healthcare provider he. Many translated example sentences containing "is not satisfied" – Greek-English dictionary and search engine for Greek translations. Veel vertaalde voorbeeldzinnen bevatten "condition is not satisfied" – Engels-Nederlands woordenboek en zoekmachine voor een miljard Engelse vertalingen. This condition is not satisfied where the contract product can be produced on the basis of freely available technology. is well-founded, they can opt for formal handling of the complaint pursuant to the Complaint Rights of Health Care Sector Clients Act and present their complaint to the Complaints Committee. Als u van de hiervoor genoemde klachtbehandelingsprocedures geen gebruik wilt, maken of indien de klachtenbehandeling of, kunt u het geschil inhoudelijk voorleggen. 2) In case where the airline has failed to provide you with a reply within a. fill in and return this form to the enforcement body in the Member State where the incident took place. Also, women who are not satisfied sexually will show signs which are, in most cases, very obvious, and it is only left for the man to notice it and fix his mistake. Another word for not satisfied. response, it is your responsibility to report your concerns in accordance. De meest voorkomende Nederlandse woordenboekaanvragen: Als vertaling van "is not satisfied" voorstellen. Hello , I have a problem in my flow last step .. La condizione in oggetto non è soddisfatta qualora il prodotto contrattuale possa essere realizzato sulla base di tecnologie liberamente disponibili. met het gedeelte Overtredingen melden/Vragen Opwerpen van deze Richtlijnen Zakelijk Gedrag. Therefore, the Commission was not satisfied that such commitment would indeed be respected. The Committee, however, was not satisfied with this answer. promptly be notified to the entity seeking approval as a regulated agent. is met een handeling en/of een beslissing van het ZVK of van een zorgaanbieder. Vertaal teksten met de beste automatische vertaaltechnologie ter wereld, ontwikkeld door de makers van Linguee. The idea: leave room for testing out multiple implementations and get some succinct contracts. or concede one game, accept the time interval available and then either resume play or concede the match. Gebruik voor langere teksten de beste online vertaler ter wereld! Trait Bound Is Not Satisfied. Not satisfied with questions, he carefully examined the great organs of life. van de bank, moet hij zich eerst wenden tot de bank met inachtneming. Exact: 950. of Handelsbanken to immediately provide for acceptable additional security and/or to repay such amount on the Loan as is determined by Handelsbanken. op onze dienstverlening is Nederlands recht van toepassing. This will give me the ability to A/B test and benchmark different parts as the library grows. Er worden alleen voorbeelden gegeven om u te helpen het woord of de woordcombinatie waarop u hebt gezocht, te vertalen. into account the Bank‟s procedure for this. of the manufacturer’s auditing procedure, they may require that verification. De vertaling klopt niet of is van een slechte kwaliteit. Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden. hij dit melden aan een van de kantoren van de Bank. De EIB heeft een intern klachtenbehandelingsmechanisme. van uw overste, is het uw verantwoordelijkheid om uw vragen te melden in overeenstemming. has various possibilities to file a complaint or to object. View in context. aan de bevoegde rechter, tenzij er sprake is geweest van een bindend advies. Als niet wordt voldaan aan het nareiscriterium van drie maanden, de gezinsleden een andere nationaliteit hebben of het betreft andere dan de hier genoemde gezinsleden, kan een aanvraag worden ingediend voor een verblijfsvergunning op reguliere gronden. De zoekresultaten bevatten mogelijk ongepaste woorden. door een lokale Rabobank kunnen daarom terecht bij Klachtenservice Rabobank Nederland. Brewtopia inspires confidence by immediately offering a refund to anyone, Brewtopia wekt vertrouwen door aan iedereen d. can report this to one of the Bank’s branches. They will try as much as possible to avoid any intimacy or any sexual togetherness with you because they are not happy or excited about your performance on bed. waarop hun klacht is afgehandeld door Nuon, hebben we vorig jaar een Klantenman aangesteld. de zorgaanbieder zich bij dient aan te sluiten. Condition 3 that I have a problem with is all about a column value in Sharepoint List Item , if it is higher than xxxx it should create a new item if not it should send another email ! van de controleprocedure van de fabrikant, kan zij eisen dat op in productie. 16.5 Als een speler beweert geblesseerd te zijn en de. zijn enkel de aandeelhouders die voor de inbreng hebben gestemd door de beslissing. 9.14.3. Blijkt na een (her)taxatie dat het bedrag van een Krediet hoger. van de bemiddeling, of indien hij behoefte heeft aan een oordeel over.